Poésie ; oralité ; enseignement ; école ; Amadou Elimane Kane